فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

مواردی که باید ما فی الذمه نیت نمود

گاهی اوقات انسان باید در نیت نمازش نه نیت ادا بکند و نه نیت قضا، بلکه باید مافی الذمه (یعنی آنچه به گردن اوست) نیت داشته باشد که ما به بعضی از موارد آن اشاره می نماییم.
1- اگر از روی معصیت یا به واسطه عذری،مانند: خواب ماندن یا فراموشی یا... نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخواند، بنابراحتیاط واجب،باید تا قبل از اذان صبح بدون اینکه نیت ادا و قضا کند، به جا آورد.
عروةالوثقی، ، اوقات الصلاة الیومیة،توضیح المسائل، مساله 740

وقت ادای نافله ظهر

نافله ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می شود و وقت آن از اول ظهر است تا موقعی که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدامی شود به اندازه - آن شود؛ مثلا اگر درازای شاخص هفت وجب باشد، هروقت مقدار سایه ای که بعداز ظهر پیدا می شود به دو وجب رسید، آخر وقت نافله ظهر است.
توضیح المسائل، مساله 768

وقت ادای نافله عصر

نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود و وقت آن تا موقعی است که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود، به آن برسد و چنانچه بخواهد نافله ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند، بهتر است نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصررابعد از نماز عصر بخواند و بنابر احتیاط واجب نیت ادا و قضا نکند.
توضیح المسائل، مساله 769
یادآوری بنابراحتیاط واجب جایز است که نافله ظهر و عصر را قبل از زوال بخواند؛البته در صورتی که بداند بعد از زوال نخواهد توانست آن را بخواند.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 137 مساله 5