فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

توضیح المسائل، مساله 735 عروةالوثقی، اوقات الصلاة الیومیه، مساله وقت مخصوص نماز ظهر و عصر

وقت مخصوص نماز ظهر،از اول ظهر است تا وقتی که از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد و وقت مخصوص نماز عصرموقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر وقت به مغرب مانده باشد که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند؛ البته باید توجه داشت که وقت مخصوص، برای مسافر و غیرمسافر فرق دارد.
توضیح المسائل، مساله 731، 737
وقت مشترک نماز ظهر و عصر ما بین وقت مخصوص نمازظهر و وقت مخصوص نماز عصر وقت مشترک نماز ظهر و عصر است و اگر کسی اشتباها نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند و بعد از نماز ملتفت شود،نمازش صحیح است.
توضیح المسائل، مساله 731
یادآوری 1- اگر پیش از خواندن نماز ظهر سهوا مشغول نماز عصر شود و در بین نماز بفهمد اشتباه کرده است،چنانچه در وقت مشترک باشد، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند؛ یعنی نیت کند که آنچه تا به حال خوانده ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد می خوانم همه نماز ظهر باشد و بعد از آنکه نماز را تمام کرد،نماز عصر را بخواند و اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام کند و بعد نماز عصر را بخواند و احتیاط آن است که بعد از نماز عصر دوباره نماز ظهر و عصر را بخواند و این احتیاط خیلی مطلوب است.
توضیح المسائل، مساله 732

وقت فضیلت نماز ظهر و عصر

وقت فضیلت نماز ظهر از اول ظهر (زوال) است تا وقتی که سایه شاخص به اندازه خودش شود -البته بعد از شروع به زیاد شدن واما آخر وقت فضیلت نماز عصر این است که سایه شاخص دو برابر خودش شود و اما در ابتدای وقت فضیلت نماز عصر، مشهور علما فرموده اند که از ابتدای شروع سایه قسمت دوم شاخص. ولی حضرت امام می فرمایند اظهر این است که ابتدای وقت فضیلت نماز عصر از وقتی است که سایه شاخص به - خود برسد ولکن بعید نیست که از بعد از تمام شدن نماز ظهر باشد.
عروةالوثقی، اوقات الصلاة الیومیه،تحریر الوسیله، ج 1، ص 138
یادآوری احتیاط واجب آن است که نماز جمعه را از موقعی که عرفا اول ظهر می گویند تاخیر نیندازد و اگر از اوایل ظهر تاخیر افتاد، به جای نماز جمعه نماز ظهر بخواند ولی بعضی می گویند تا وقتی که سایه شاخص مانند خودش بشود وقت دارد.
عروةالوثقی، اوقات الصلاة الیومیه و توضیح المسائل، مساله 734
نصف شب چه زمانی است؟ احتیاط واجب آن است که برای نماز مغرب و عشا و مانند اینها، شب را از اول غروب تا اذن صبح حساب کنند و برای نماز شب و مانند آن تا اول آفتاب حساب نمایند.
توضیح المسائل، مساله 739

وقت مخصوص نماز مغرب و عشا

وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتی که از مغرب به اندازه خواندن سه رکعت نماز بگذرد، که اگر کسی مثلامسافر باشد و تمام نماز عشا را در این وقت بخواند،احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز مغرب نماز عشا را دوباره بخواند و وقت مخصوص نماز عشا موقعی است که به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد،که اگر کسی تا این موقع نماز مغرب را نخوانده،باید اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند؛ البته وقت مخصوص نماز عشا برای مسافر و غیر مسافر فرق دارد.
توضیح المسائل، مساله 736