فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

مستحبات غسل جنابت

1- استبرا به بول قبل از غسل، البته در صورتی که جنابتش به خاطر خروج منی باشد.
2- شستن دو دست تا مرفق یا نصف ذراع یا تا بند دست سه مرتبه و در این جهت فرقی بین غسل ترتیبی و ارتماسی نیست. 3- مضمضمه (آب در دهان گرداندن) و استنشاق کردن (آب در بینی نمودن) بعد از شستن دو دست سه مرتبه و یک مرتبه هم کفایت می کند.
4- دست کشیدن برای اینکه یقین کند که آب به همه جا رسیده.
5- هر کدام از اعضا را سه بار غسل دادن.
6- بردن نام خداوند متعال بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم و دومی بهتر است.
7- خواندن دعاهایی که در حال غسل کردن رسیده، به اینکه بگوید:
اللهم طهر قلبی و تقبل سعیی واجعل ماعندک خیرا لی واشرح صدری واجر علی لسانی مدحتک والثناء علیک اللهم اجعله لی طهورا وشفاء ونورا انک علی کل شی ء قدیر.
ولی اگر این دعا را بعد از تمام شدن غسل بخواند، بهتر است.
8 - رعایت کردن موالات و شستن از بالا به پایین در غسل ترتیبی.
عروةالوثقی، مستحبات غسل جنابت.

فرقهای غسل ارتماسی و ترتیبی

1- در غسل ارتماسی باید قبل از غسل کردن تمام بدن پاک باشد، مگرآنکه با رفتن در آب نجاست برطرف شود؛به خلاف غسل ترتیبی که لازم نیست تمام بدن قبل از غسل پاک باشد، بلکه جایز است هر عضوی را قبل از غسل دادنش تطهیر کند.
عروةالوثقی، فی احکام الغسل، مساله 5 و توضیح المسائل، مساله 372
2- اگر بعد از غسل، مانعی در یکی از اعضای غسل دیده شود، در ارتماسی غسل باطل است و اما اگر ترتیبی غسل کرده، باید ملاحظه کند مانع در کجای بدن است، اگر در طرف چپ باشد، بعد از برطرف کردن، همان جا را به نیت غسل بشوید،غسلش صحیح است و اگر مانع در طرف راست باشد، بعد از برطرف کردن مانع و غسل آن موضع دوباره طرف چپ را غسل می دهد،غسلش صحیح است و اگر در سروگردن هم باشد، همین طور بعد از برطرف کردن و غسل دادن آن موضع،دوباره طرف راست و چپ را غسل می دهد،غسلش صحیح است و اما اگر بعد از غسل ترتیبی بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند کجای بدن است، باید دوباره غسل کند.
توضیح المسائل، مساله 364، 365، 369

احکام مشترک غسل ترتیبی و ارتماسی

1- در غسل اگر به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند،غسل او باطل است، ولی شستن جاهایی از بدن که دیده نمی شود، مثل توی گوش و بینی واجب نیست و اگر جایی را شک دارد که از ظاهر بدن است یا از باطن آن، شستن آن لازم نیست، ولی احتیاط در شستن است؛ بنابراین اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود، باید آن را شست و اگر دیده نشود، شستن داخل آن لازم نیست.
توضیح المسائل، مساله 65.734735673
2- در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می شود بشوید و بنابر احتیاط، شستن موهای بلند هم لازم می باشد. (البته در کتاب عروةالوثقی در احکام غسل، این احتیاط واجب دانسته شده است).
توضیح المسائل، مساله 379. 3- کسی که قصد دارد پول حمامی را ندهد، یا بخواهد از پول حرام و یا خمس نداده بدهد یا بدون اینکه بداند حمامی راضی است، بخواهد نسیه بگذارد -اگر چه بعد حمام را راضی کندغسل او باطل است.
توضیح المسائل، مساله 381، 383
4- اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می کند، قصدش این باشد که طلب او را ندهد، غسل او اشکال دارد.
توضیح المسائل، مساله، مساله 382
همچنین به مسائل 7538 387 و 389 توضیح المسائل مراجعه شود.
شرایط صحیح بودن غسل تمام سیزده شرطی که درباره صحت وضو گفته شد، درباره غسل جاری است، به جز موالات که در غسل ترتیبی شرط نیست -الا در افرادی که به خاطر مریضی بول آنها قطره قطره بی اختیار بیرون می آید (مسلوس) و یا افرادی که به خاطر مریضی از آنها باد و غائط بی اختیار خارج می شود (مبطون) و همچنین زن مستحاضه.