فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

ششم: برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده یا بیرون آوردن آن از مستراح ومانند آن درصورتی که مجبور باشد دست یاجای دیگر بدن خود را به خط قرآن برساند، ولی اگرمعطل شدن به مقدار وضو

بی احترامی به قرآن باشد، باید بدون اینکه وضوبگیرد، قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد، یا اگر نجس شده آن را آب بکشد و تا ممکن است از زدن دست به خط قرآن خودداری کند و اما

اگرورق قرآن یاچیزی که احترام آن لازم است، مثل کاغذی که اسم خدا یا پیغمبر یاامام بر آن نوشته شده و یاربت حضرت سیدالشهدا -علیه السلام در مستراح افتاده و بیرون آوردن آن - حتی با خرج کردن

مبلغی امکان نداشته باشد، باید به آن مستراح نروند تا یقین کنند که آنها به کلی از بین رفته اند.
یادآوری 1) رساندن جایی از بدن، بدون طهارت (وضو، غسل یا تیمم) به خط قرآن یا اسم خداوند متعال، به هر زبانی نوشته شده باشد، حرام است و همچنین مس نام مبارک پیامبر و امام و حضرت زهرا -علیهم السلام اگر هتک و بی احترامی باشد، حرام است.
توضیح المسائل، مساله 317، 319
2) در مورد آنچه که در یادآوری اول گفتیم فرقی نیست که آنچه مس می شود جاز اسامی مقدس ج در قرآن باشد یا در جای دیگرمانند بدن، روزنامه، الله جبه صورت ج طلا، و یا آرم جمهوری اسلامی و....
عروةالوثقی، فی غایات الوضوء، مساله 8.
3) در کلماتی که بین قرآن و چیزهای دیگر مشترکند، ملاک قصد نویسنده است.
عروةالوثقی، فی غایات الوضوء، مساله 9
4) اگر روی چیزی که مس آن بدون طهارت حرام است، شیشه یا پلاستیک بکشند، مس آن اشکال ندارد.
عروةالوثقی، فی غایات الوضوء، مساله 12
5) مس غیر از خطوط قرآن، مانند حاشیه و جلد آن برای کسی که طهارت (وضو، غسل یا تیمم) ندارد، حرام نیست، اگر چه کراهت دارد و نه تنها مس حاشیه کراهت دارد، بلکه همراه داشتن آن هم بدون طهارت مکروه است و همچنین مس ترجمه قرآن به هر زبانی باشد، اشکالی ندارد به شرطی که اسمی از اسامی خداوند در آن نباشد؛ چون مس اسم خداوند متعال به هر زبانی که باشد، بدون طهارت حرام است.
عروةالوثقی، فی غایات الوضوء، مساله 16، 17
6) جلوگیری بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست، ولی اگر مس نمودن آنان بی احترامی به قرآن باشد، باید از کار آنان جلوگیری کنند.
توضیح المسائل، مساله 318
7) به مسائل 301 303 304 305 توضیح المسائل مراجعه شود.
8) اگر یقین دارد که شروع به وضو گرفتن کرده است، ولی نمی داند که آیا آن را تمام کرده است یا نه، بایستی دوباره وضو بگیرد.
عروةالوثقی، فی شرائط الوضوء مساله 49

بعضی از وضوهای مستحبی

1- برای نماز میت؛
2- برای زیارت اهل قبور؛
3- برای رفتن به مسجد؛
4- برای رفتن به حرم امامان -علیهم السلام؛
5- برای همراه داشتن قرآن؛
6- برای خواندن و نوشتن قرآن؛
7- برای مس حاشیه قرآن؛
8- برای خوابیدن؛
9- برای دعا و طلب حاجت از خداوند متعال؛
10- برای سجده شکر.
11- شب عروسی برای عروس و داماد؛
12- برای آمیزش شوهر با زن در حال حاملگی؛
13- برای زن حائض مستحب است در اوقات نماز وضو گرفته و در جایگاهش به اندازه نماز خواندن بنشیند و مشغول ذکر و دعا وقرآن شود؛
14- برای کسی که وضو دارد، مستحب است دوباره وضو بگیرد؛
15- برای شخص جنب اگر می خواهد چیزی بخورد.
عروةالوثقی، فی وضوئات المستحبة، مساله 2 و توضیح المسائل، مساله 323