فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

چهارم: اگر نذر کرده یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد؛

پنجم: اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند؛

ششم: برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده یا بیرون آوردن آن از مستراح ومانند آن درصورتی که مجبور باشد دست یاجای دیگر بدن خود را به خط قرآن برساند، ولی اگرمعطل شدن به مقدار وضو

بی احترامی به قرآن باشد، باید بدون اینکه وضوبگیرد، قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد، یا اگر نجس شده آن را آب بکشد و تا ممکن است از زدن دست به خط قرآن خودداری کند و اما