فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

سوم: برای طواف واجب خانه کعبه؛

چهارم: اگر نذر کرده یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد؛

پنجم: اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند؛