فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

چیزهایی که برای آنها باید وضو گرفت

برای شش چیز وضو گرفتن واجب است:

اول: برای نمازهای واجب غیر از نماز میت.

یادآوری 1- اگر پیش از وقت نماز به قصد اینکه با طهارت باشد وضو بگیرد و یا غسل کند صحیح است.
توضیح المسائل، مساله 320
2- س: اگر قبل از وقت نماز برای آن وضو بگیرد،وضوی او صحیح است یا خیر؟ و در صورتی که صحیح باشد، آیا بین اینکه وقت نماز نزدیک باشد یا نه، فرقی هست یا خیر؟
ج: وضویش صحیح است و وضو قبل از وقت و بعد از وقت مستحب است.
توضیح المسائل، مساله 321

دوم: برای قضای سجده و تشهد فراموش شده،اگر بین آنها و نماز حدثی ازاو سر زده باشد؛مثلا بول کرده باشد.

توضیح الف) حدث به چیزی گفته می شود که اگر برای انسان پیش آید برای نمازش بایستی وضو گرفته و یا غسل نماید، که اگر حدث اصغر باشد برای نماز وضو می گیرد و اگر حدث اکبر باشد بایستی برای نمازش غسل کند؛ حدث اصغر آن است که سبب می شودانسان برای نمازش وضو بگیرد؛ مانند بول کردن و... و حدث اکبر آن است که موجب غسل می گردد؛ مانند جنابت و...
ب) اگر انسان سجده و یا تشهدی را در نماز فراموش کند، دو صورت دارد: یا شک دارد که به جا آورده یا نه و یایقین دارد که انجام نداده است،اگر صورت شک باشد یا در محل است یا از محل گذشته، اگر شک کند و در محل باشد، بایستی به جا آورد و اما اگر شک کند و ازمحل آن گذشته باشد به شک خود اعتنایی نمی کند و اما اگر یقین داشته باشد که به جا نیاورده، چه در محل باشد و چه ازمحل گذشته باشد، بایستی برگردد و انجام دهد؛ مگر اینکه وارد رکن بعدی شده باشد؛ مثل اینکه وارد رکوع رکعت بعد شده باشد، که اگر وارد رکوع شده و یا بعد از آن یقین پیدا کند، در اینجا حق برگشتن ندارد و باید بعد از سلام نماز آن سجده یا تشهد را قضا نموده و بعد از آن هم دو سجده سهو بنماید.
از مواردی که وضو گرفتن واجب است، جایی است که سجده و یا تشهدی را فراموش کرده و بعد از نماز هم از قضا کردن آن غفلت کرده و سپس وضوی او باطل شده و حدثی هم که وضوی او را باطل کرده حدث اصغر بوده که در این صورت وقتی یادش آمد، بایستی وضو گرفته و رو به قبله نشسته و یک سجده یا تشهد را قضا نموده و بعد از آن دو سجده سهو هم به جا آورد.