فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

تذکرات مربوط به وضوی جبیره

1- کسی که وظیفه او تیمم است، اگر در بعضی از اعضای تیمم او زخم یا دمل یا شکستگی باشد، باید به دستور وضوی جبیره تیمم جبیره ای نماید و همچنین اگر چیزی چسبیده است که امکان برداشتنش نیست.
تحریرالوسیله، ج 1، ص 36 مساله 12 وتوضیح المسائل، مساله 340
2- در جبیره فرقی بین وضوهای واجب و مستحب نیست.
عروة الوثقی، احکام جبائر، مساله 27
3- به مسائل 332 تا 334 339 431 434،توضیح المسائل مراجعه شود.

چیزهایی که برای آنها باید وضو گرفت

برای شش چیز وضو گرفتن واجب است:

اول: برای نمازهای واجب غیر از نماز میت.

یادآوری 1- اگر پیش از وقت نماز به قصد اینکه با طهارت باشد وضو بگیرد و یا غسل کند صحیح است.
توضیح المسائل، مساله 320
2- س: اگر قبل از وقت نماز برای آن وضو بگیرد،وضوی او صحیح است یا خیر؟ و در صورتی که صحیح باشد، آیا بین اینکه وقت نماز نزدیک باشد یا نه، فرقی هست یا خیر؟
ج: وضویش صحیح است و وضو قبل از وقت و بعد از وقت مستحب است.
توضیح المسائل، مساله 321