فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

مواردی که باید تیمم کرده و بهتر است وضو هم بگیرد

1) اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلو سر یا روی پاها باشد و روی آن باز باشد و گذاشتن پارچه برای مسح کردن روی آن هم امکان نداشته باشد، باید به جای وضو تیمم کرده و بهتر است یک وضوی بدون مسح هم بگیرد.
توضیح المسائل، مساله 326
2) اگر در جای وضو زخم و جراحت و شکستگی نیست، ولی به جهت دیگری آب برای تمام دست و صورت ضرر دارد، باید تیمم کند و احتیاط مستحب آن است که وضوی جبیره هم بگیرد.
توضیح المسائل، مساله 336

تذکرات مربوط به وضوی جبیره

1- کسی که وظیفه او تیمم است، اگر در بعضی از اعضای تیمم او زخم یا دمل یا شکستگی باشد، باید به دستور وضوی جبیره تیمم جبیره ای نماید و همچنین اگر چیزی چسبیده است که امکان برداشتنش نیست.
تحریرالوسیله، ج 1، ص 36 مساله 12 وتوضیح المسائل، مساله 340
2- در جبیره فرقی بین وضوهای واجب و مستحب نیست.
عروة الوثقی، احکام جبائر، مساله 27
3- به مسائل 332 تا 334 339 431 434،توضیح المسائل مراجعه شود.

چیزهایی که برای آنها باید وضو گرفت

برای شش چیز وضو گرفتن واجب است: