فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

مواردی که فقط بایستی تیمم کرد

1) اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد، باید تیمم نمود؛ ولی در عروةالوثقی می فرمایند: اگر بیشتر اعضای وضو را هم گرفته باشد، باز هم بایستی تیمم نماید، مثل اینکه جبیره تمام صورت و دستهای او را گرفته و فقط سر و پاهای او سالم باشد.
عروةالوثقی، احکام جبائر، مساله 2
2) هرگاه یکی از اعضای وضو نجس باشد و امکان تطهیر آن هم نباشد،در اینجا حکم جبیره بر او صادق نیست و فقط بایستی تیمم نماید (البته باید توجه داشت این غیر از جایی است که عین نجاست چسبیده و کندن آن امکان ندارد که در مواردی که باید وضوی جبیره گرفت، حکم آن را بیان کردیم).
عروة الوثقی، احکام جبائر، مساله 23
3) اگر زخم یا شکستگی در غیر مواضع وضو باشد، ولی استعمال آب برای آن ضرر داشته باشد، بایستی تیمم نماید.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 35 مساله 7
4) اگر به خاطر چشم درد و ضرر داشتن آب برای او حتی شستن اطراف چشم هم امکان نداشته باشد، بایستی فقط تیمم نماید.
تحریرالوسیله، ج 1 ص 35 مساله 88

مواردی که باید وضو گرفته و بهتر است تیمم هم بکند

1) اگر به صورت و دستها چیزی مانند قیر چسبیده که کندن آن ممکن نیست، مسح کردن روی آن کافی است و بهتر است تیمم هم بنماید.
تحریرالوسیله، ج 1، ص 153 مساله 9

مواردی که باید تیمم کرده و بهتر است وضو هم بگیرد

1) اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلو سر یا روی پاها باشد و روی آن باز باشد و گذاشتن پارچه برای مسح کردن روی آن هم امکان نداشته باشد، باید به جای وضو تیمم کرده و بهتر است یک وضوی بدون مسح هم بگیرد.
توضیح المسائل، مساله 326
2) اگر در جای وضو زخم و جراحت و شکستگی نیست، ولی به جهت دیگری آب برای تمام دست و صورت ضرر دارد، باید تیمم کند و احتیاط مستحب آن است که وضوی جبیره هم بگیرد.
توضیح المسائل، مساله 336