فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

جبیره چیست؟

چیزی که با آن زخم و شکسته را می بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند جبیره نامیده می شود. توضیح المسائل، قبل از مساله 324

موارد وضوی جبیره

1- جایی که در یکی از اعضای وضو زخم باشد،چه زخمهایی که علت درونی دارند، مانند دملها (قروح) و چه زخمهایی که لت بیرونی دارند، مانند بریدگیها (جروح)؛
2- در صورتی که در یکی از اعضای وضو شکستگی باشد؛
3- کسی که به خاطر چشم درد روی چشم را بسته و رساندن آب هم به چشمش ضرردارد.
توضیح المسائل، مساله 342
4- در صورتی که آب برای بخشی از اعضای وضویش (غیر از سه علت گذشته) ضررداشته باشد،
مثل اینکه دستش از بند دست تا سرانگشتان رماتیسم دارد و پزشک گفته است که آب برای او ضرر دارد واما اگر آب برای تمام یک عضو ضرر داشته باشد،وظیفه تیمم است؛ البته می شود صورت سوم را هم یکی از مصادیق قسم چهارم دانست.
تحریرالوسیله، ج 1، ص 53،مساله 7
5- در مواردی که به اعضای وضو یا غسل چیزی چسبیده باشد که برداشتن آن ممکن نبوده و یا به قدری مشقت دارد که نمی شود آن را تحمل کرد.
توضیح المسائل، مساله 338
6- در جایی که در یکی از اعضای وضو نجاستی چسبیده باشد که جدا کردن و تطهیر آن امکان نداشته باشد (مانند مساله 101 توضیح المسائل).
عروةالوثقی، احکام جبائر، مساله 23

دستور وضوی جبیره

قبل از بیان دستور وضوی جبیره یادآوری این نکته لازم است که در مواردی که وضو گرفتن برای شخص، ضرر نداشته باشد،بایستی طبق معمول وضو بگیرد؛ولو به برداشتن جبیره باشد. و یا اگر امکان برداشتن نیست، ولی به فرو بردن در آب می توان آب را به پوست بدن رساند، بایستی این کار را بکند، البته به شرطی که عضو یا جبیره نجس نباشد.
توضیح المسائل، مساله،324، 327 عروةالوثقی، احکام جبائر.
واما در مواردی که وظیفه گرفتن وضوی جبیره است، دستور وضوی جبیره این است که جبیره یا در محل شستن است و یا در محل مسح کردن که احکام هر کدام ذیلا بیان می گردد.
اگر جبیره در محل شستن باشد
اگر جبیره در محل شستن باشد، بایستی اعضا و اجزای قبل از آن را شسته تا به جایی که وظیفه او جبیره گرفتن است برسد که در اینجا دو صورت دارد:
1- روی زخم یا دمل یا شکستگی، باز است: که در این صورت که آب ریختن روی او ضرر دارد،اگر دست تر کشیدن ضرر ندارد، بهتر است روی زخم یا دمل یا شکستگی را اگر پاک است با دست تر کشیده و بعد پارچه یا پلاستیک پاکی روی آن گذاشته و دوباره بادست تر روی پارچه و پلاستیک را مسح نماید و اما اگر روی زخم یا دمل باز است و گذاشتن پارچه چه ممکن نیست، در این صورت شستن اطراف زخم کافی است. توضیح المسائل، مساله 325
2- روی زخم یا دمل یا شکستگی بسته است:
در اینجا دو صورت دارد یا می توان آن را باز کرده و روی آن را با دست تر کشید و یا نمی توان؛ اگر باز کردن و دست تر کشیدن امکان دارد بایستی باز کرده و بنابر احتیاط واجب با دست تر روی آن کشیده و بعد دوباره روی جبیره را با دست تر بکشد.و اما اگرروی آن باز نمی شود، بایستی روی همان جبیره را با دست تر بکشد، به شرطی که روی جبیره نجس نباشد و الا بایستی روی آن به طوری که جزء جبیره حساب شود،پارچه یا پلاستیک پاکی گذاشته و روی آن را با دست تر کشیده شود.
توضیح المسائل، مساله 328، 329
اگر جبیره در محل مسح باشد
اگر جبیره در محل مسح باشد، یا به اندازه واجب مسح جای بدون جبیره هست یا نیست، اگر به اندازه واجب مسح جا برای مسح داشته باشد، بایستی همان جا را مسح نماید و اما اگر جبیره تمام جاهای مسح را گرفته باشد، یا باز کردن آن امکان دارد یا ندارد، اگر امکان دارد بایستی آن را باز کرده و به طور معمول مسح بکشد و اگر امکان نداشته باشد،بایستی روی همان جبیره را مسح نماید؛ البته باید توجه داشت که هر مقدار از جای مسح بدون جبیره باشد و امکان کشیدن دست هم بر روی آن باشد، نباید ازجبیره استفاده کرد، و همچنین اگر روی زخم یا دمل یا شکستگی باز باشد و کشیدن دست تر به عنوان مسح هم امکان نداشته باشد، بایستی پارچه یا پلاستیکی روی آن گذارده و روی آن را مسح نماید و اگر گذاشتن پارچه امکان نداشته باشد، باید به جای وضو، تیمم کند و بهتر است یک وضوی بدون مسح هم بگیرد.
عروة الوثقی،احکام جبائر، مساله 4، توضیح المسائل، مساله 327