فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

وضوی جبیره

در بحث وضوی جبیره این مباحث قابل بررسی است:
1- جبیره چیست؟
2- موارد وضوی جبیره؛
3- دستور وضوی جبیره؛
4- مواردی که علاوه بر وضوی جبیره،تیمم هم لازم است؛
5- مواردی که فقط بایستی تیمم کرد؛
6- مواردی که باید وضو گرفته و بهتر است تیمم هم بکند؛
7- مواردی که باید تیمم کرده و بهتر است وضو هم بگیرد؛
8- تذکرات.

جبیره چیست؟

چیزی که با آن زخم و شکسته را می بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند جبیره نامیده می شود. توضیح المسائل، قبل از مساله 324

موارد وضوی جبیره

1- جایی که در یکی از اعضای وضو زخم باشد،چه زخمهایی که علت درونی دارند، مانند دملها (قروح) و چه زخمهایی که لت بیرونی دارند، مانند بریدگیها (جروح)؛
2- در صورتی که در یکی از اعضای وضو شکستگی باشد؛
3- کسی که به خاطر چشم درد روی چشم را بسته و رساندن آب هم به چشمش ضرردارد.
توضیح المسائل، مساله 342
4- در صورتی که آب برای بخشی از اعضای وضویش (غیر از سه علت گذشته) ضررداشته باشد،
مثل اینکه دستش از بند دست تا سرانگشتان رماتیسم دارد و پزشک گفته است که آب برای او ضرر دارد واما اگر آب برای تمام یک عضو ضرر داشته باشد،وظیفه تیمم است؛ البته می شود صورت سوم را هم یکی از مصادیق قسم چهارم دانست.
تحریرالوسیله، ج 1، ص 53،مساله 7
5- در مواردی که به اعضای وضو یا غسل چیزی چسبیده باشد که برداشتن آن ممکن نبوده و یا به قدری مشقت دارد که نمی شود آن را تحمل کرد.
توضیح المسائل، مساله 338
6- در جایی که در یکی از اعضای وضو نجاستی چسبیده باشد که جدا کردن و تطهیر آن امکان نداشته باشد (مانند مساله 101 توضیح المسائل).
عروةالوثقی، احکام جبائر، مساله 23