فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

بعضی از مکروهات وضو

1- کمک گرفتن در وضو، البته در غیر شستن و مسح کردنها و غیر حال ضرورت،مثل آب ریختن دیگری در کف دست وضو گیرنده؛
2- وضو گرفتن در مکان استنجا؛
3- وضو گرفتن با آبی که به وسیله گرمای خورشید گرم شده باشد؛
و اما خشک کردن آب وضو را هم عده ای مکروه می دانند، ولی حضرت امام مکروه نمی داند.
عروةالوثقی، مکروهات وضو.

وضوی جبیره

در بحث وضوی جبیره این مباحث قابل بررسی است:
1- جبیره چیست؟
2- موارد وضوی جبیره؛
3- دستور وضوی جبیره؛
4- مواردی که علاوه بر وضوی جبیره،تیمم هم لازم است؛
5- مواردی که فقط بایستی تیمم کرد؛
6- مواردی که باید وضو گرفته و بهتر است تیمم هم بکند؛
7- مواردی که باید تیمم کرده و بهتر است وضو هم بگیرد؛
8- تذکرات.

جبیره چیست؟

چیزی که با آن زخم و شکسته را می بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند جبیره نامیده می شود. توضیح المسائل، قبل از مساله 324