فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

بعضی از مستحبات وضو

1- مسواک کردن ولو با انگشت باشد و بهتر مسواک کردن با چوب اراک است؛
2- شستن دستها تا بند دست؛ عروةالوثقی، فی شرائطالوضوء، مساله 13
3- مضمضه کردن (آب در دهان گرداندن) و استنشاق نمودن (آب در بینی کردن) هر کدام سه مرتبه؛
4- برداشتن آب با دست راست، هر چند که برای شستن دست راست، بعد از برداشتن آب با دست راست آن را به داخل کف دست چپ می ریزد و دست راست را شستشو می دهد؛
5- ریختن آب وضو از بالای صورت و دستها؛
6- مردها آب شستن اول را در دستها از پشت دستها و آب شستن دوم را از داخل دستها بریزند،به خلاف زنها؛
7- دست کشیدن برای رساندن آب به اعضای وضو، ولو بدون دست کشیدن هم آب برسد؛
8- خواندن سوره قدر در حال وضو؛
9- خواندن آیةالکرسی بعد از وضو؛
10- خواندن دعاهای وارد شده از ائمه -علیهم السلام در هنگام وضو،که در مساله 264 توضیح المسائل بیان شده است.
عروةالوثقی، مستحبات وضو.

بعضی از مکروهات وضو

1- کمک گرفتن در وضو، البته در غیر شستن و مسح کردنها و غیر حال ضرورت،مثل آب ریختن دیگری در کف دست وضو گیرنده؛
2- وضو گرفتن در مکان استنجا؛
3- وضو گرفتن با آبی که به وسیله گرمای خورشید گرم شده باشد؛
و اما خشک کردن آب وضو را هم عده ای مکروه می دانند، ولی حضرت امام مکروه نمی داند.
عروةالوثقی، مکروهات وضو.

وضوی جبیره

در بحث وضوی جبیره این مباحث قابل بررسی است:
1- جبیره چیست؟
2- موارد وضوی جبیره؛
3- دستور وضوی جبیره؛
4- مواردی که علاوه بر وضوی جبیره،تیمم هم لازم است؛
5- مواردی که فقط بایستی تیمم کرد؛
6- مواردی که باید وضو گرفته و بهتر است تیمم هم بکند؛
7- مواردی که باید تیمم کرده و بهتر است وضو هم بگیرد؛
8- تذکرات.