فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

شرایط توجهی

1- غصبی نبودن آب وضو و مکان وضو، که ولو خودش غصب کرده و فراموش کرده باشد، صحیح است. و حضرت امام درباره جهل در غصبی بودن می فرماید: چه جهل، جهل به حکم باشد -که نمی دانسته وضو با آب غصبی حرام است یا جهل به موضوع باشد، بدین معنا که حکم را می دانسته، ولی نمی دانسته این آب غصبی است و جاهل هم چه قاصر باشد چه مقصر،(شرط سوم)؛
عروةالوثقی، فی شرائطالوضوء؛ مساله 4 و توضیح المسائل، مساله 272
2- غصبی نبودن ظرف آب وضو (شرط چهارم)؛
عروةالوثقی، فی شرائطالوضوء، مساله 20
3- از طلا و نقره نبودن ظرف آب (شرط پنجم)؛
4- کافی بودن وقت برای وضو و نماز که حتی حضرت امام می فرمایند:کسی که باید در تنگی وقت تیمم کند، اگر به جای تیمم، وضو بگیرد، صحیح است، چه برای آن نماز وضو بگیرد یا برای کار دیگر (شرط هفتم).
توضیح المسائل، مساله 281

بعضی از مستحبات وضو

1- مسواک کردن ولو با انگشت باشد و بهتر مسواک کردن با چوب اراک است؛
2- شستن دستها تا بند دست؛ عروةالوثقی، فی شرائطالوضوء، مساله 13
3- مضمضه کردن (آب در دهان گرداندن) و استنشاق نمودن (آب در بینی کردن) هر کدام سه مرتبه؛
4- برداشتن آب با دست راست، هر چند که برای شستن دست راست، بعد از برداشتن آب با دست راست آن را به داخل کف دست چپ می ریزد و دست راست را شستشو می دهد؛
5- ریختن آب وضو از بالای صورت و دستها؛
6- مردها آب شستن اول را در دستها از پشت دستها و آب شستن دوم را از داخل دستها بریزند،به خلاف زنها؛
7- دست کشیدن برای رساندن آب به اعضای وضو، ولو بدون دست کشیدن هم آب برسد؛
8- خواندن سوره قدر در حال وضو؛
9- خواندن آیةالکرسی بعد از وضو؛
10- خواندن دعاهای وارد شده از ائمه -علیهم السلام در هنگام وضو،که در مساله 264 توضیح المسائل بیان شده است.
عروةالوثقی، مستحبات وضو.

بعضی از مکروهات وضو

1- کمک گرفتن در وضو، البته در غیر شستن و مسح کردنها و غیر حال ضرورت،مثل آب ریختن دیگری در کف دست وضو گیرنده؛
2- وضو گرفتن در مکان استنجا؛
3- وضو گرفتن با آبی که به وسیله گرمای خورشید گرم شده باشد؛
و اما خشک کردن آب وضو را هم عده ای مکروه می دانند، ولی حضرت امام مکروه نمی داند.
عروةالوثقی، مکروهات وضو.