فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

شرایط واقعی

1- پاک بودن آب وضو (شرط اول)؛
توضیح المسائل، مساله 265.
2 مضاف نبودن آب وضو (شرط دوم)؛
توضیح المسائل، مساله 265
3- پاک بودن اعضای وضو هنگام شستن و مسح کردن (شرط ششم)؛
توضیح المسائل، مساله 278 عروةالوثقی، فی شرائطالوضوء، مساله 52
4- نیت و خلوص در نیت داشتن (شرط هشتم)؛
عروةالوثقی، شرط سیزدهم، تحریرالوسیله ج 1، ص 29 مساله 18
5- ترتیب (شرط نهم)؛
عروةالوثقی، فی شرائطالوضوء، الشرط العاشر.
6- موالات (شرط دهم)؛
عروةالوثقی، فی شرائطالوضوء، الشرط الحادی عشر.
7- استعمال آب برایش مانعی نداشته باشد (شرط دوازدهم)؛ اگر نداند که آب برای او ضرر دارد و وضو بگیرد و بعد بفهمد ضررداشته، احتیاط واجب آن است که تیمم کند و با آن وضو نماز نخواند و اگر با آن وضو نماز به جا آورده، دوباره آن را انجام دهد و اما کسی که می داند آب برایش ضرر ندارد،چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته، وضو و غسل او صحیح است.
توضیح المسائل، مساله 288
8- در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد (شرط سیزدهم).
توضیح المسائل، مساله 297

شرایط توجهی

1- غصبی نبودن آب وضو و مکان وضو، که ولو خودش غصب کرده و فراموش کرده باشد، صحیح است. و حضرت امام درباره جهل در غصبی بودن می فرماید: چه جهل، جهل به حکم باشد -که نمی دانسته وضو با آب غصبی حرام است یا جهل به موضوع باشد، بدین معنا که حکم را می دانسته، ولی نمی دانسته این آب غصبی است و جاهل هم چه قاصر باشد چه مقصر،(شرط سوم)؛
عروةالوثقی، فی شرائطالوضوء؛ مساله 4 و توضیح المسائل، مساله 272
2- غصبی نبودن ظرف آب وضو (شرط چهارم)؛
عروةالوثقی، فی شرائطالوضوء، مساله 20
3- از طلا و نقره نبودن ظرف آب (شرط پنجم)؛
4- کافی بودن وقت برای وضو و نماز که حتی حضرت امام می فرمایند:کسی که باید در تنگی وقت تیمم کند، اگر به جای تیمم، وضو بگیرد، صحیح است، چه برای آن نماز وضو بگیرد یا برای کار دیگر (شرط هفتم).
توضیح المسائل، مساله 281

بعضی از مستحبات وضو

1- مسواک کردن ولو با انگشت باشد و بهتر مسواک کردن با چوب اراک است؛
2- شستن دستها تا بند دست؛ عروةالوثقی، فی شرائطالوضوء، مساله 13
3- مضمضه کردن (آب در دهان گرداندن) و استنشاق نمودن (آب در بینی کردن) هر کدام سه مرتبه؛
4- برداشتن آب با دست راست، هر چند که برای شستن دست راست، بعد از برداشتن آب با دست راست آن را به داخل کف دست چپ می ریزد و دست راست را شستشو می دهد؛
5- ریختن آب وضو از بالای صورت و دستها؛
6- مردها آب شستن اول را در دستها از پشت دستها و آب شستن دوم را از داخل دستها بریزند،به خلاف زنها؛
7- دست کشیدن برای رساندن آب به اعضای وضو، ولو بدون دست کشیدن هم آب برسد؛
8- خواندن سوره قدر در حال وضو؛
9- خواندن آیةالکرسی بعد از وضو؛
10- خواندن دعاهای وارد شده از ائمه -علیهم السلام در هنگام وضو،که در مساله 264 توضیح المسائل بیان شده است.
عروةالوثقی، مستحبات وضو.