فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

شرط چهارم و پنجم ظرف آب وضو مباح باشد و همچنین از طلا و نقره نباشد.

اگر آب دیگری جز همان آبی که در ظرف غصبی و یا طلا و نقره است ندارد،وضو با آن آب باطل است،چون در اینجا مامور به وضو نیست و چون وضویش امر ندارد،لذا چه ارتماسی وضو بگیرد و یا ترتیبی،به وسیله آن ظرف آب بریزد یا با مشت آب بردارد، وضوباطل است؛چون در تمام صورت تصرف در ظرف غصبی است و در اینجا اصلا امر به وضو مطلقا ندارد؛مگر اینکه آب را در ظرف دیگری بریزد که آن ظرف مانع شرعی نداشته باشد که در اینجا ولو در این تصرفش کار حرام انجام داده، ولی حالا که آب بدون مانع پیدا کرد، امر به وضو می آید و اما در صورت دوم که غیر از این آب، آب دیگر بدون مانع دارد، در آنجا امر به وضو ساقط نشده ولذا در این مورد اگر بخواهد در این ظرف غصبی وضوی ارتماسی بگیرد،وضویش باطل است،چون وضو در چنین ظرفی نهی شده است. اما اگر بخواهد به وسیله مشت آب بردارد،ولو در وقتی که آب را بر می دارد به خاطر تصرف در غصب معصیت کرده، ولی وضویش صحیح است؛ چون با آوردن آب به بیرون از ظرف مانع از آب برداشته می شود و نهی به وضویش نمی خورد.
تحریرالوسیله، ج 1، ص 62 مساله 8
یادآوری به مسائل 247 و 275 توضیح المسائل مراجعه شود.

شرط ششم اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد.

قبل از وضو لازم نیست تمام اعضای بدن پاک باشد، بلکه می شود هر عضو را قبل از وضو دادن پاک کرد،ولی یک شستن هم به قصد ازاله نجاست و هم به قصد پاک کردن کفایت نمی کند و لو به فرو بردن در آب کر و جاری باشد، ولی اگر در هنگام فرو بردن قصد طهارت آن عضو را داشته باشد و در هنگام بیرون آوردن نیت وضو نماید کافی است -البته این نوع وضو وضوی ارتماسی است و اما نجس شدن عضوی بعد از وضو گرفتن آن اشکال ندارد،اگر چه وضو تمام نشده باشد. عروة الوثقی، فی شرائط الوضوء (الثانی).
یادآوری 1- اگر یکی از اعضای وضو قبلا نجس بوده بعد از وضو شک می کند که آیا آنجا را آب کشیده و وضو گرفته یا نه؟ در اینجا سه صورت دارد: یا می داند که در حال وضو گرفتن ملتفت نبوده و توجه نداشته که آنجا نجس است که در این صورت وضو باطل است یامی داند که در حال وضو توجه داشته و یا شک دارد که توجه داشته یا نه، که در این دو صورت وضو صحیح است، ولی در عین حال در تمام سه صورت آن عضو به حال نجاست خود باقی است و بایستی آن عضو را آب بکشد و به هر جای بدن یا لباس هم که یقین دارد از آن رطوبت نجس رسیده است، بایستی آنجا را هم آب بکشد.
عروةالوثقی، فی شرائط الوضوء، مساله 52 و توضیح المسائل، مساله 278
2- به مساله 279 توضیح المسائل مراجعه شود.

شرط هفتم وقت برای وضو و نماز کافی باشد.

آری، در صورتی وظیفه اش وضو گرفتن است که اگر وضو بگیردتمام نماز در وقت خوانده می شود و اما اگر بخواهد وضو بگیردومقداری ولو کمتر از یک رکعت خارج وقت خوانده شود، وظیفه اش تیمم است، مگر آن که تیمم هم همین مقدار وقت (به مقدار وضو گرفتن)لازم داشته باشد و اما در همان صورت اول هم که وظیفه اش تیمم است، اگر وضو بگیرد، معصیت کرده، ولی وضویش صحیح است.
عروة الوثقی، فی شرائط الوضوء الثامن و توضیح المسائل، مساله 280