فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

261 - رضایت خداوند

رسول الله - صلی الله علیه و آله - فرمود:
من سره ان یلقی الله غداً راضیاً فلیکثر الصلاة علی
هر که خوشحال می شود که فردای قیامت خدا را دیدار کند در حالی که از او راضی و خشنود باشد، پس بسیار بر من صلوات و درود فرستد.

262 - مژده بهشت

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
هر کس هزار بار بر من صلوات بفرستد، نمیرد تا مژده بهشت گیرد. و در رساله جمعه شهید ثانی این اثر را برای هزار بار صلوات در روز جمعه آورده.

263 - از رفیقان پیامبر در بهشت

امام صادق - علیه السلام فرمود: هر کس این صلوات را بر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرستد، گناهانش محو می گردد و بر دشمنانش پیروز شود و روزی او زیاد گردد و در بهشت از رفقای حضرت ختمی مرتبت محمد - صلی الله علیه و آله - خواهد بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد حتی لا یبقی صلوة اللهم بارک علی محمد و آل محمد حتی لا یبقی برکة اللهم و سلم علی محمد و آل محمد حتی لا یبقی سلام و ارحم محمداً حتی لا یبقی رحمة.