فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

258 - به جای آوردن حق نعمت بهشت

در کتاب ازهار - که از کتب عامه است - مذکور است:
هر که هر روز، سه بار بگوید:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم و اجزه عنا خیر الجزاء.
حق نعمت بهشت را به جای آورده خواهد بود. و رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از او عذرخواهی نمود. و از حق تعالی، رفعت درجه او را سؤال خواهد فرمود.(100)

259 - شرط ورود به بهشت

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرموده است:
من کان آخر کلامه الصلوة علی و علی علی دخل الجنة
هر که آخرین سخنش به هنگام مرگ صلوات بر من و علی علیهما السلام - باشد، داخل بهشت می گردد.

260 - درخت محبوبه در بهشت

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
بهشت، درختی است که آن رامحبوبه گویند. میوه آن درخت از انار، کوچک تر، و از سیب بزرگ تر؛ و سفیدتر از شیر و شیرین تر از عسل و نرم تر از مسکه، و از آن میوه نمی خورد، مگر کسی که هر روز مداومت نماید به گفتن: اللهم صلی علی محمد و آل محمد و سلم