فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

247 - راحتی مرگ

برای فرستنده صلوات راحتی مرگ و هول و عطش روز قیامت نیست.

248 - تزویج حورالعین

از امیر المؤمنین علی - علیه السلام - روایت شده است که:
وقتی بنده از نماز فارغ می شود، باید بر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - صلوات بفرستد. از خدا سؤال نماید بهشت را، و پناه برد به خدا از آتش و سؤال نماید که به حور عین تزویج نماید؛ زیرا هر کس بر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - صلوات بفرستد، دعای او بالا می رود و هر که از خدا بهشت را بخواهد، بهشت می گوید:
خداوندا! عطا کن به بنده خودت، از آن چه به تو پناه برد از آن. و چون حوریان را از خدا بخواهد، آنها می گویند که: خدایا! عطا کن بنده خودت را، آن چه را خواست.

249 - رفع عطش قیامت

حق تعالی وحی کرد به حضرت موسی - علی نبینا و آله و علیه السلام - که: ای موسی! دوست داری که عطش قیامت تو را در نیابد و در مواقف آن روز تشنه نباشی؟
عرض کرد: بلی، ای پروردگار عالمیان!
خطاب رسید: امروز، در دنیا بر حبیب من صلوات فرست، تا فردا از تشنگی قیامت ایمن باشی.