فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

245 - رهایی از جهنم

از امام محمد باقر - علیه السلام - روایت کرده اند که:
بنده در آتش، هفتاد خریف می ماند. و هر خریفی، هفتاد سال است.
پس از خدا سؤال می کند به حق محمد و اهل بیت آن حضرت - علیهم السلام - که بر او رحم نماید.
پس از جانب حق تعالی وحی می رسد به جبرییل - علیه السلام - که: فرو رو به سوی بنده من، و او را بیرون آور.
جبرییل می گوید: پروردگارا! چگونه برای من میسر است که داخل آتش شوم؟
خطاب می رسد: من امر نموده ام که بر تو سرد و سلامت باشد.
عرض می کند: آن بنده در کجا است؟
می فرماید: در چاهی است از سجین؟
جبرییل نزد آن بنده می آید و می بیند که روی آن بنده، با قدمش به هم بسته است. پس بیرون می آورد او را.
حق تعالی به آن بنده خطاب می کند: ای بنده من! چه قدر بود مکث تو در آتش؟ آن بنده می گوید: نمی دانم.
خطاب می رسد: به عزت و جلال خودم قسم، که اگر تو به آن نحو از من سؤال نمی کردی، هر آینه خواری تو در آتش به طول می انجامید؛ و لکن من بر خود لازم گردانیده ام که هر که از من سئوال نماید به حق محمد و اهل بیت او - علیهم السلام -، گناهان او را که در میان من و او است بیامرزم و امروز تو را آمرزیدم.

246 - محافظت از آتش دوزخ

امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
هر که بعد از نماز صبح پیش از آن که تکلم کند بگوید: رب صل علی محمد و اهل بیته؛ پروردگارا! رحمت فرست بر محمد و اهل بیت او. حق تعالی روی او را از آتش جهنم نگاه دارد.

247 - راحتی مرگ

برای فرستنده صلوات راحتی مرگ و هول و عطش روز قیامت نیست.