فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

238 - نور بالای صراط

از پیغمبر گرامی اسلام - صلی الله علیه و آله - روایت شده است که:
أکثروا الصلوة علی فان الصلوة علی نور فی القبر و نور علی صراط و نور فی الجنة ؛
بر من بسیار درود بفرستید؛ چرا که درود فرستادن بر من، برای درود فرستنده نوری است در قبر و نوری است بالای صراط و نوری است در بهشت.

239 - نوری در صراط

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
الصلاة علی نور علی الصراط؛ درود فرستادن بر من، نوری است بر روی صراط.

بخش چهارم: شفاعت پیامبر از صلوات فرستنده