فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

236 - سنگین ترین اعمال در میزان

امام باقر یا امام صادق - علیه السلام - فرمودند: ما فی المیزان شی ء أثقل من الصلاة علی محمد و آل محمد و ان الرجل لتواضع أعماله فی المیزان فیمیل به فیخرج الصلاة علیه فیضعها فی میزانه فیرجح (به) ؛ در میزان، چیزی سنگین تر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست، و به راستی مردی باشد که اعمالش را در میزان گذارند و سبک آید و ثواب صلوات او درآید و آن را در میزان او نهند و سنگین گردد بچرخد و به سود او.

بخش سوم: مجوز عبور از صراط

237 - راهنمای عبور از صراط

از عبدالله بن سمره روایت است که:
روزی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از حجره طاهره بیرون آمد و فرمود: شب گذشته، عجب خوابی عجیب دیدم. مردی از امت خود را دیدم که از صراط می گذشت و هر لحظه می لرزید، و در هر قدم می لغزید. پس دیدم که صلواتی بر من فرستاده بود، آمد و دست او را گرفت، و به سلامت او را از صراط گذرانید.