فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

235 - ذخیره شدن صلوات برای قیامت

هر مؤمنی، پنج ملک موکل دارد:
یکی؛ در پیش روی او که شیطان را از او دور می گرداند.
دوم؛ در عقب سر او، که آفات آسمان را از او باز می دارد.
سوم؛ در طرف راست او، که حسنات او را می نویسد.
چهارم؛ در طرف چپ او که سیئات او را می نویسد.
پنجم؛ در ناصیه او که او را حافظ می گویند و هر صلواتی که آن مؤمن در شب می فرستد، آن ملک او را نگاه می دارد، تا به وقت طلوع آفتاب؛ و در آن وقت می رود، و باز به جهت حفظ صلوات روز می آید. و رفتن آن فرشته برای آن است که می رود به نزد مرقد مطهر سید کاینات - علیه و آله الصلوات - و در برابر قبر او می ایستد، و می گوید: السلام علیک یا رسول الله، فلان بن فلان، در این شب یا در این روز، بر تو چندین صلوات فرستاد.
حق سبحانه و تعالی می فرماید: بر آن بنده باد صلوات.
و می فرماید: من صلوات آن بنده را در ابر سفید نورانی گذاشته، در رکنی از ارکان عرش بسپارند؛ و آن صلوات، در حجاب عزت محفوظ می ماند، تا روز قیامت. پس وقتی که عمل بنده را می سنجند، حق تعالی می فرماید که آن صلوات را بیاورند و در کفه حسنات آن بنده بگذارند تا سنگین شود.

236 - سنگین ترین اعمال در میزان

امام باقر یا امام صادق - علیه السلام - فرمودند: ما فی المیزان شی ء أثقل من الصلاة علی محمد و آل محمد و ان الرجل لتواضع أعماله فی المیزان فیمیل به فیخرج الصلاة علیه فیضعها فی میزانه فیرجح (به) ؛ در میزان، چیزی سنگین تر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست، و به راستی مردی باشد که اعمالش را در میزان گذارند و سبک آید و ثواب صلوات او درآید و آن را در میزان او نهند و سنگین گردد بچرخد و به سود او.

بخش سوم: مجوز عبور از صراط