فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

بخش دوم: سنگینی صلوات در ترازوی اعمال

231 - صلوات در ماه رمضان

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در ضمن خطبه ای که در فضیلت ماه رمضان خوانده، فرمود: هر کس در این ماه، بر من صلوات فرستد، حق تعالی ترازوی اعمال او را سنگین می کند، در روزی که ترازوی اعمال سبک باشد.

232 - سنگین ترین عمل در قیامت

امام باقر - علیه السلام - و امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
أثقل ما یوضع فی المیزان یوم القیامة الصلاة علی محمد و علی أهل بیته ؛
سنگین ترین عملی که روز قیامت در ترازوی (اعمال) گذاشته می شود، درود بر محمد و اهل بیت اوست.