فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

230 - زیر عرش الهی

از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمودند:
سه کس در روز رستاخیز آن روزی که سایه ای جز سایه خداوند نخواهد بود در زیر عرش الهی خواهند بود.
عرض شد: یا رسول الله! آنها چه کسانی هستند؟
فرمود: آن کس که اندوه غمزده ای از امت مرا بر طرف سازد و کسی که سنت مرا زنده نماید و آن کس که فراوان بر من درود فرستد. (95)

بخش دوم: سنگینی صلوات در ترازوی اعمال

231 - صلوات در ماه رمضان

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در ضمن خطبه ای که در فضیلت ماه رمضان خوانده، فرمود: هر کس در این ماه، بر من صلوات فرستد، حق تعالی ترازوی اعمال او را سنگین می کند، در روزی که ترازوی اعمال سبک باشد.