فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

227 - گشایش هفتاد حاجت اخروی

معاویة بن عمار گوید:
امام صادق - علیه السلام - فرمود:
هر کس در یک روز، صد بار رب صل علی محمد و أهل بیته بگوید، خداوند یک صد حاجت او را برآورد و سی حاجت از آنها برای دنیا و هفتاد برای آخرت. (93)

228 - نور در قیامت

پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود:
هر کس بر من یک بار صلوات فرستد، خدای تبارک و تعالی در روز قیامت بر بالای سر و جانب راست و چپ و بر بالا و پایین و در همه اعضاء و جوارح او نور می دهد. (94)

229 - روا شدن سی حاجت آخرت

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرموده است:
من صلی علی یوم الجمعة مائة مرة قضی الله له ستین حاجة: ثلاثون منها للدنیا و ثلاثون للآخرة ؛
هر کس روز جمعه صد بار بر من صلوات فرستد، خداوند شصت حاجت او را روا کند، سی حاجت برای دنیا و سی حاجت برای آخرت.