فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

224 - هنگام جان دادن

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس بر من صلوات زیاد بفرستد، از تلخی مرگ و جان کندن ایمن گردد.

فصل سوم: آثار و برکات صلوات در قیامت

بخش اول: جایگاه ذاکر صلوات در قیامت