فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

221 - کرامت صلوات در برزخ

فضل کندی را بعد از وفات، در خواب دیدند: و از او پرسیدند: حق تعالی با تو چه کرد؟
گفت: من را بخشید و گرامی داشت، به عملی که از این دو انگشت من - یعنی سبابه و ابهام - صادر شده بود.
گفتند: از آنها چه عمل آمد که سبب کرامت تو گردید؟
گفت: بسیار نوشتن صلی الله علیه و آله و سلم.

222 - نوری در قبر

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
الصلاة علی نور فی القبر؛
صلوات بر من، نوری در قبر است.

223 - ایمنی از تلخی جان کندن

فرد صالحی به عیادت بیماری رفت، او آخرین لحظات زندگانی اش را می گذرانید، به او گفت: دوست من! آیا جان کندن تلخ است؟
بیمار گفت: من جز شیرینی و خوبی نمی بینم، و هیچ گونه تلخیی را حس نمی کنم.
آن شخص صالح متعجب شد؛ زیرا او می دانست که دل کندن از این دنیا و جان دادن بسیار ناگوار و تلخ است.
شخص بیمار چون تعجب او را دید، به او گفت: تعجب مکن؛ زیرا من حدیثی از پیامبر (ص) شنیده بودم که: هر کس زیاد بر من صلوات بفرستید، از تلخی جان دادن در امان است. از آن پس من به فرستادن صلوات مداومت نمودم و بسیار صلوات فرستادم. اینک تو علت جان دادن راحت مرا فهمیدی. (92)