فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

217 - رفع عذاب از همه اهل قبرستان

زنی دختری داشت. آن دختر وفات نمود، مادرش او را در خواب دید که به عذاب الیم و عقاب عظیم گرفتار است. با اندوه بسیار از خواب بیدار شد و ناله و زاری آغاز نمود، چند روز بر حال فرزند خود اشک می بارید و می نالید، تا آن که بار دیگر، آن دختر را در خواب دید، خوشدل و شادمان و در روضه فردوس خرامان.
به او گفت: ای دختر! آن چه حال بود که دیدم و این چه صورت است که مشاهده می کنم؟
جواب داد: ای مادر! به جهت گناهان خود در عذاب بودم، چنان که دیدی. در این روزها، عزیزی از کنار مقبره ما گذشت و چند نوبت صلوات فرستاد و ثواب آن را به اهل گورستان بخشید حق تعالی به برکت صلوات، عذاب از اهل آن قبرستان برداشت.

218 - چیره شدن ثواب صلوات بر گناهان

کاتبی را بعد از وفات، در خواب دیدند و حال او را جویا گشتند، جواب داد: گناهان مرا، با صلواتی که بر نام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نوشته بودم، سنجیدند، ثواب صلوات، زیاده آمد و من را بخشیدند.

219 - فریادرسی صلوات در قبر

شبلی نقل نموده است که: من همسایه ای داشتم وفات نموده، بعد از آن، او را خواب دیدم، از او پرسیدم: حق تعالی با توجه کرد؟
گفت: ای شیخ! هول های بزرگ دیدم، و رنج های عظیم کشیدم. از آن جمله به وقت سؤال منکر و نکیر، زبان من از کار باز ماند. با خود می گفتم: واویلاه، این عقوبت از کجا به من رسید؟ آخر من مسلمان بودم و بر دین اسلام مردم.
آن دو فرشته، به عنف و غلظت، از من جواب طلبیدند. ناگاه شخصی نیکو موی و خوش بوی آمد، میان من و ایشان حایل شد، و مرا تلقین کرد تا جواب ایشان را بر وجه صواب دادم، از آن شخص پرسیدم: تو کیستی - خدا تو را رحمت کند - که من را از این غصه خلاصی دادی؟
گفت: من شخصی ام که مخلوق شده ام از صلواتی که تو بر پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرستادی، و مأمورم به آن که در هر وقت و هر جا که درمانی، به فریاد تو رسم.