فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

216 - کرامت رسول الله در قبر

شبلی، با جمعی از مریدان، به عزم حج روانه بادیه گردیدند. در اثنای راه، یکی از مریدان را اجل موعود رسید. شبلی، متحیر، در آن قالب بی جان می نگریست و با خود، فکر تجهیز و دفن او می کرد. ناگاه دید که تمام جسمش، در یک چشم به هم زدن، سیاه و تیره گشت و هنوز یک ساعت نگذشته بود که آن سیاهی به سفیدی مبدل شد.
شبلی از آن حال تعجب نموده، آن مرید را در خواب دید، که حله ای از حله های بهشت پوشیده، و تاجی مزین به جواهر بر سر نهاده، و خاتمی نورانی در انگشت کرده، که بر نگین آن نوشته است: هذا جزاء من صلی علی محمد و آله - صلی الله علیه و آله
شبلی از او پرسید: سر آن سیاهی و سفیدی چه بود؟
جواب داد: سیاهی، تیرگی معصیت بود. هنوز مرغ جانم، کامل از قفس تن بیرون نرفته بود که بدن من به خاطر گناه سیاه گردید. ناگاه صدر و بدر عالم و سید بنی آدم، محمد - صلی الله علیه و آله - را دیدم که آمد، و قدحی از آب در دست داشت، و آن را بر من ریخت و به دست مبارک، سیاهی معاصی را از من نشست، و خلعت کرامت و خاتم سعادت به من بخشید.
من عرض کردم: یا رسول الله! به خاطر کدام عمل مستحق این کرامت شدم؟
فرمود: چون تو در دنیا عادت داشتی که پیوسته بر من صلوات می فرستادی، من به آن سبب، نظر عنایت از او دریغ نداشتم.
شبلی از خواب بیدار شد. گفت: بر من روشن گردید که ظلمت گناه، با لعمه درود بر حبیب خداوند - صلی الله علیه و آله - از بین می رود.

217 - رفع عذاب از همه اهل قبرستان

زنی دختری داشت. آن دختر وفات نمود، مادرش او را در خواب دید که به عذاب الیم و عقاب عظیم گرفتار است. با اندوه بسیار از خواب بیدار شد و ناله و زاری آغاز نمود، چند روز بر حال فرزند خود اشک می بارید و می نالید، تا آن که بار دیگر، آن دختر را در خواب دید، خوشدل و شادمان و در روضه فردوس خرامان.
به او گفت: ای دختر! آن چه حال بود که دیدم و این چه صورت است که مشاهده می کنم؟
جواب داد: ای مادر! به جهت گناهان خود در عذاب بودم، چنان که دیدی. در این روزها، عزیزی از کنار مقبره ما گذشت و چند نوبت صلوات فرستاد و ثواب آن را به اهل گورستان بخشید حق تعالی به برکت صلوات، عذاب از اهل آن قبرستان برداشت.

218 - چیره شدن ثواب صلوات بر گناهان

کاتبی را بعد از وفات، در خواب دیدند و حال او را جویا گشتند، جواب داد: گناهان مرا، با صلواتی که بر نام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نوشته بودم، سنجیدند، ثواب صلوات، زیاده آمد و من را بخشیدند.