فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

فصل دوم: آثار و برکات صلوات در عالم برزخ

تأثیر صلوات در برزخ

213 - قبر و محل برآورده شدن حاجت

تاجری در بلخ دو پسر داشت. از جمله میراث او، سه تار مو، از موی مبارک حضرت رسول - صلی الله علیه و آله و سلم - بود. وقتی آن دو برادر خواستند که میراث را تقسیم نمایند، هر یک، یک موی را برداشتند.
برادر بزرگ گفت: آن موی دیگر را نصف می کنیم، و هر یک نصفی از آن را برمی داریم.
برادر کوچک گفت: قطع کردن موی مبارک حضرت، از ادب دور است.
برادر بزرگ گفت: چون به قطع آن راضی نمی شوی، آن را تو بردار و به ازای آن، مقداری از مال به من بده.
برادر کوچک گفت: من هر دو تار موی مبارک را برمی دارم، و تمام میراث را به تو می دهم، که من را مویی از آن حضرت به جهانی می ارزد.
برادر بزرگ راضی شد، موها را به برادر داد، و تمام ارثیه را برداشت.
آن صاحب دولت، موها را در حقه پاکیزه قرار داده، در گریبان جان نهاده، و پیوسته آنها را بیرون می آورد و می بوسید، و بر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - صلوات می فرستاد.
مدتی نگذشت که غبار ادبار بر صفحه روزگار برادر بزرگ نشست، و اموالش تلف گشت. برادر کوچک، را گل مراد از شاخسار اقبال شکفت، و بر اقران و امثال برتری به هم رسانید. چون وفات نمود. یکی از اولیای بلخ، رسول خدا - صلی الله علیه و آله - را در خواب دید، و به او فرمود: به مردمان بگو که هر که را حاجتی باشد، به سر قبر فلان رفته، دعا کند تا حاجتش برآورده شود. آن شخص عرض کرد: یا رسول الله! سبب این کرامت چیست؟
فرمود: در تعظیم موی من مبالغه نمود. و بسیار بر من صلوات می فرستاد. لهذا در زمان حیات، به خوشی گذرانید. و بعد از وفات، قبر او محل استجابت دعا گردید.

214 - رفع عذاب قبر

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
هر کس در شب جمعه، دو رکعت نماز به جای آورد و در هر رکعت پنجاه مرتبه سوره اخلاص بخواند و بعد از نماز بخواند: اللهم صل علی النبی العربی و آله. حق تعالی، گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد و چنان باشد که گویا دوازده هزار مرتبه قرآن را ختم کرده است و حق تعالی، او را از گرسنگی. تشنگی روز قیامت نگاه دارد و تمام حزن او را برطرف سازد و او را از ابلیس و لشکریانش نگاهداری کند و هیچ گناهی بر او ننویسد و سکرات مرگ را بر او آسان گرداند.
و اگر در آن روز یا در آن شب بمیرد، شهید مرده باشد خدا عذاب قبر را از او بردارد و هر چه از خدا سؤال کند، به او عطا فرماید و نماز و روزه او را قبول فرماید و دعای او را مستجاب سازد و ملک موت، روح او را قبض نکند، تا آن که رضوان، ریحان بهشت را به نزد او آورد.