فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

203 - صلوات به روح شهدای کربلا

این که 72 هزار صلوات در 72 روز هدیه به ارواح مطهر شهدای کربلا نمایید.

204 - صلوات برای رهایی از بند

برای عده ای از اهل سیر و سلوک به تجربه رسیده است به عدد بسم الله الرحمن الرحیم، این که 786 مرتبه صلوات برای وسعت رزق و خلاصی از بند مجرب است.

205 - صلوات هدیه به ارواح مؤمنین

از شیخ حسن علی نخودکی است که شب های جمعه یک سوره یس با 110 مرتبه صلوات هدیه به ارواح مؤمنین وادی السلام نجف اشرف نمایند که از جهات معنوی و مادی به نتیجه رسیده است.