فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

199 - چهل روز مداومت به صلوات

چهل روز با توجه به مراعات شرعی 557 مرتبه صلوات بفرستید.

200 - توسل به حضرت رسول با صلوات

متوسل به رسول الله شوید نود و دو روز با وضو و توجه، رو به قبله نشسته، روزانه هزار مرتبه صلوات بفرستید و حاجت بخواهید.

201 - یک اربعین صلوات فرستادن

یک اربعین به عدد نام یکی از معصومین صلوات بفرستید و ثواب آن را هدیه به پیشگاه یکی از آن بزرگواران کنید، مهمات شما برآورده می شود.