فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

198 - هدیه به امام عصر (ع)

صبح جمعه رو به قبله سه مرتبه سوره توحید هدیه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کند، سپس بدون تکلم با کسی چهارده هزار مرتبه صلوات بفرستد.

199 - چهل روز مداومت به صلوات

چهل روز با توجه به مراعات شرعی 557 مرتبه صلوات بفرستید.

200 - توسل به حضرت رسول با صلوات

متوسل به رسول الله شوید نود و دو روز با وضو و توجه، رو به قبله نشسته، روزانه هزار مرتبه صلوات بفرستید و حاجت بخواهید.