فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

181 - وجوب فرستادن صلوات

در هر جایی که اسم مبارک آن پیامبر - علیه و آله الصلاة و السلام - برده شود، خواه خود مذکور نماید، و خواه از کسی بشنود در آن مقام، فرستادن صلوات واجب است و مراد این است: از یاد کردن و شنیدن اسم مبارک آن حضرت، فرستادن صلوات واجب می شود، خواه ذکر کردن و شنیدن واجب باشد یا نباشد؛ چنان که در خواندن و شنیدن آیه عزیمه، سجده واجب می شود، اگر چه خواندن و شنیدن آن واجب نباشد.

182 - واجب بودن صلوات در همه مکان ها

در نوشته هایی از امام رضا - علیه السلام - پیرامون شرایع دین آمده:
صلوات بر محمد و آل محمد در همه جا و هنگام عطسه کردن، وزیدن باد، و ذبح گوسفند و غیره واجب است. (87)

183 - خطبه ازدواج در همه احوال

ابن عباس مفسر معروف در تفسیر آیه یا ایها الذین آمنوا... گفت: در نماز، در مسجد و در هر جا که هستید و در خطبه عقد ازدواج، صلوات بر او را فراموش نکنید. (88)