فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

180 - بر من درود بفرستید!

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: حیثما کنتم فصلوا علی، فان صلاتکم تبلغنی ؛ هر جا که باشید بر من درود فرستید؛ زیرا درود شما به من می رسد. (86)

181 - وجوب فرستادن صلوات

در هر جایی که اسم مبارک آن پیامبر - علیه و آله الصلاة و السلام - برده شود، خواه خود مذکور نماید، و خواه از کسی بشنود در آن مقام، فرستادن صلوات واجب است و مراد این است: از یاد کردن و شنیدن اسم مبارک آن حضرت، فرستادن صلوات واجب می شود، خواه ذکر کردن و شنیدن واجب باشد یا نباشد؛ چنان که در خواندن و شنیدن آیه عزیمه، سجده واجب می شود، اگر چه خواندن و شنیدن آن واجب نباشد.

182 - واجب بودن صلوات در همه مکان ها

در نوشته هایی از امام رضا - علیه السلام - پیرامون شرایع دین آمده:
صلوات بر محمد و آل محمد در همه جا و هنگام عطسه کردن، وزیدن باد، و ذبح گوسفند و غیره واجب است. (87)