فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

179 - صلوات در مسجد

همچنین از فاطمه دختر امام حسین - علیه السلام - روایت شده که:
وقتی رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - داخل مسجد می شد، صلوات می فرستاد، و بعد از آن می گفت:
رب اغفرلی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک و چون بیرون می آمد، صلوات و سلام می فرستاد، و می فرمود: رب اغفرلی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک.

180 - بر من درود بفرستید!

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: حیثما کنتم فصلوا علی، فان صلاتکم تبلغنی ؛ هر جا که باشید بر من درود فرستید؛ زیرا درود شما به من می رسد. (86)

181 - وجوب فرستادن صلوات

در هر جایی که اسم مبارک آن پیامبر - علیه و آله الصلاة و السلام - برده شود، خواه خود مذکور نماید، و خواه از کسی بشنود در آن مقام، فرستادن صلوات واجب است و مراد این است: از یاد کردن و شنیدن اسم مبارک آن حضرت، فرستادن صلوات واجب می شود، خواه ذکر کردن و شنیدن واجب باشد یا نباشد؛ چنان که در خواندن و شنیدن آیه عزیمه، سجده واجب می شود، اگر چه خواندن و شنیدن آن واجب نباشد.