فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

بخش چهاردهم: مکان صلوات

177 - صلوات هنگام عبور از مسجد

عامه از امیر المؤمنین - علیه السلام - روایت کرده اند که فرمود:
اذ مررتم بالمسجد فصلوا علی النبی صلی الله علیه و آله
یعنی؛ هر گاه از مسجدی عبور کردید، بر پیغمبر - صلی الله علیه و آله - صلوات بفرستید.
چون نظر بر مسجد افتد، باید صلوات فرستاد.

178 - صلوات هنگام ورود به مسجد

در بعضی از روایات مذکور است که:
باید در وقت دخول و خروج بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و اما در طریق اصحاب ما، حدیثی در خصوص صلوات فرستادن در وقت دخول و خروج مسجد در نظر نیست، نهایت از آن جا که برای هر یک، دعایی بلکه چند دعا روایت شده است و صلوات فرستادن پیش از دعا کردن و بعد از آن از لوازم است و تا وقتی که صلوات فرستادن پیش از دعا کردن و بعد از آن از لوازم است، و تا وقتی که صلوات فرستاده نشود دعا محجوب می ماند و به اجابت نمی رسد، باید که البته صلوات فرستید.