فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

173 - صلوات در ماه شعبان

از سیدالساجدین امام سجاد - علیه السلام - صلواتی وارد شده است، که در هر روز ماه مبارک شعبان در وقت زوال باید خواند. و آن صلوات، در مصباح متهجد و غیر آن از کتب دعوات مذکور است.
و در کتب عامه مذکور است در آسمان، دریایی است که آن را دریای برکات گویند و بر لب آن دریا، درختی است که آن را درخت تحیات نامند بر آن درخت، آشیانه مرغی است مسمی به مرغ صلوات.
و وقتی مؤمنی، در ماه شعبان، بر سید پیغمبران - صلی الله علیه و آله - صلوات فرستد، حق تعالی آن مرغ را امر نماید تا در آن دریا غوطه خورد، و پرهای خود را بیفشارد. و هر قطره ای که از پرهای آن مرغ بریزد، ملکی خلق نماید. و جمیع آن ملک ها، به تقدیس و تحمید و مدح و ثنای پروردگار مشغول گردند. و ثواب آنها در دیوان اعمال صلوات فرستنده ثبت گردد.
و ایضاً روایت کرده اند که یک صلوات در ماه شعبان، برابر است با ده صلوات در غیر ماه شعبان.

174 - ترازوی عمل

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس در این ماه، بر من صلوات فرستد، خدا ترازوی عمل او را در روزی که ترازوهای اعمال سبک باشد، سنگین می گرداند.

175 - فرستادن صلوات پس از نماز صبح

امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
پس از نماز صبح، پیش از آن که حرفی بزنی صد بار بگویید:
یا رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد واعتق رقبتی من النار.