فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

171 - صلوات در روز مبعث

حسن بن راشد گفت: به امام جعفر صادق - علیه السلام - عرض کردم: آیا غیر از اعیاد مشهوره، عید دیگری نیز هست؟ فرمود: شریف تر و کامل تر از همه آنها روزی است که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - مبعوث گردید.
عرض کردم: آن روز، کدام روز بود؟ فرمود: آن روز شنبه بیست و هفتم ماه رجب بود. عرض کردم: در آن روز، چه عملی باید به جای آورد؟
فرمود: روزه می گیری و صلوات بسیار بر محمد و آل محمد - علیهم السلام - می فرستی.

172 - صلوات هنگام صدای گوش

پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود:
اذا طنت اذن احدکم فلیصل علی ولیقل: ذکر الله بخیر من ذکری ؛
هنگامی که گوش کسی به صدا در آید، بر من صلوات بفرستد و بگوید: یاد خدا از یاد من بهتر است؛ یعنی: به صدا در آمدن گوش دلیل بر آن است که کسی ذکری از آن کس (صاحب گوش) به میان آورده است.

173 - صلوات در ماه شعبان

از سیدالساجدین امام سجاد - علیه السلام - صلواتی وارد شده است، که در هر روز ماه مبارک شعبان در وقت زوال باید خواند. و آن صلوات، در مصباح متهجد و غیر آن از کتب دعوات مذکور است.
و در کتب عامه مذکور است در آسمان، دریایی است که آن را دریای برکات گویند و بر لب آن دریا، درختی است که آن را درخت تحیات نامند بر آن درخت، آشیانه مرغی است مسمی به مرغ صلوات.
و وقتی مؤمنی، در ماه شعبان، بر سید پیغمبران - صلی الله علیه و آله - صلوات فرستد، حق تعالی آن مرغ را امر نماید تا در آن دریا غوطه خورد، و پرهای خود را بیفشارد. و هر قطره ای که از پرهای آن مرغ بریزد، ملکی خلق نماید. و جمیع آن ملک ها، به تقدیس و تحمید و مدح و ثنای پروردگار مشغول گردند. و ثواب آنها در دیوان اعمال صلوات فرستنده ثبت گردد.
و ایضاً روایت کرده اند که یک صلوات در ماه شعبان، برابر است با ده صلوات در غیر ماه شعبان.