فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

ب - اوقات فرستادن صلوات

170 - یاد خدا زمان صلوات

عبیدالله بن عبدالله دهقان گوید: نزد امام رضا - علیه السلام - رفتم، به من فرمود: معنی قول خدا: و یاد کرد نام پروردگار خود را و صلوة به جا آورد چیست؟
گفتم: یعنی هر وقت به یاد خدا آمد برخاست و نماز خواند.
در پاسخم فرمود: در این صورت خدا تکلیف نابه جا و زوری کرده است.
پس من گفتم: پس چگونه است معنی آن؟
فرمود: وقتی به یاد پروردگارش آید، صلوات بر محمد و آلش فرستد.

171 - صلوات در روز مبعث

حسن بن راشد گفت: به امام جعفر صادق - علیه السلام - عرض کردم: آیا غیر از اعیاد مشهوره، عید دیگری نیز هست؟ فرمود: شریف تر و کامل تر از همه آنها روزی است که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - مبعوث گردید.
عرض کردم: آن روز، کدام روز بود؟ فرمود: آن روز شنبه بیست و هفتم ماه رجب بود. عرض کردم: در آن روز، چه عملی باید به جای آورد؟
فرمود: روزه می گیری و صلوات بسیار بر محمد و آل محمد - علیهم السلام - می فرستی.