فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

169 - صلوات زیاد در روز جمعه

پیغمبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
در هر روز جمعه، بسیار بر من صلوات و درود فرستید؛ زیرا صلوات امتم در هر جمعه بر من عرضه می شود و هر که بر من بیشتر درود فرستد، منزلت و مقام او به من نزدیک تر است.

ب - اوقات فرستادن صلوات

170 - یاد خدا زمان صلوات

عبیدالله بن عبدالله دهقان گوید: نزد امام رضا - علیه السلام - رفتم، به من فرمود: معنی قول خدا: و یاد کرد نام پروردگار خود را و صلوة به جا آورد چیست؟
گفتم: یعنی هر وقت به یاد خدا آمد برخاست و نماز خواند.
در پاسخم فرمود: در این صورت خدا تکلیف نابه جا و زوری کرده است.
پس من گفتم: پس چگونه است معنی آن؟
فرمود: وقتی به یاد پروردگارش آید، صلوات بر محمد و آلش فرستد.