فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

168 - بهترین عمل در روز جمعه

امام صادق - علیه السلام - فرمود:
ما من عمل افضل یوم الجمعة من الصلاة علی محمد و اهل بیته ؛
هیچ عملی، در روز جمعه برتر از صلوات بر محمد و آل محمد - صلی الله علیه و آله - نیست.

169 - صلوات زیاد در روز جمعه

پیغمبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
در هر روز جمعه، بسیار بر من صلوات و درود فرستید؛ زیرا صلوات امتم در هر جمعه بر من عرضه می شود و هر که بر من بیشتر درود فرستد، منزلت و مقام او به من نزدیک تر است.

ب - اوقات فرستادن صلوات