فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

بخش سیزدهم: زمان صلوات

الف - ثواب صلوات در روز جمعه

159 - مأموران ثبت صلوات

از امام جعفر صادق - علیه السلام - روایت است که:
در آخر روز پنج شنبه و شب جمعه، جمعی از ملایکه، از آسمان فرود می آیند، که با ایشان، قلم ها از طلا و لوحها از نقره هست؛ و در آخر روز پنج شنبه و شب جمعه و روز جمعه تا وقت غروب شمس، چیزی به جز صلوات بر پیغمبر و آل آن حضرت - علیهم السلام - را نمی نویسند.