فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

150 - صلوات ناقص

پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله - فرمودند: بر من صلوات ناقص نفرستید! پرسیدند: صلوات ناقص کدام است؟
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند: این که بگویید: اللهم صل علی محمد و ادامه ندهید، بلکه باید بگویید: اللهم صل علی محمد و آل محمد.

151 - حفظ قداست صلوات

نباید که صلوات فرستادن وسیله ای برای کسب شهرت و نیک نامی باشد، صلوات فرستنده نباید بر مردم به خاطر فرستادن صلوات منت بگذارد و بخواهد از این راه مال و جاهی کسب کند، بلکه باید صلوات را از چشمداشت های دنیوی دور کند تا مقبول درگاه خدا گردد.

152 - آغاز صلوات بر نام پیامبر

معاویة بن عمار می گوید:
در محضر امام صادق - علیه السلام - نام برخی از انبیاء را به میان آوردم و بر او درود و صلوات فرستادم. امام صادق - علیه السلام - فرمود: وقتی نام یکی از پیامبران را بر زبان آوردی، صلوات را با نام محمد - صلی الله علیه و آله - آغاز کن، و چنین بگو: علی نبینا و آله و علیه السلام.
خود حضرت نیز در ادامه فرمود:
درود خداوند بر محمد و آل او و جمیع پیامبران باد.