فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

149 - صلوات جامع

عمار ساباطی گوید:
من نزد امام صادق - علیه السلام - بودم، مردی گفت: اللهم صل علی محمد و اهل بیت محمد امام - علیه السلام - به او فرمود: ای مرد! دایره را بر ما تنگ ساختی. آیا نمی دانی که اهل بیت همان پنج تن اصحاب کساء هستند و بس؟
مرد پرسید: چگونه بگوییم؟
فرمود: بگو: اللهم صل علی محمد و آل محمد تا این که ما و شیعیان ما نیز داخل باشیم.

150 - صلوات ناقص

پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله - فرمودند: بر من صلوات ناقص نفرستید! پرسیدند: صلوات ناقص کدام است؟
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند: این که بگویید: اللهم صل علی محمد و ادامه ندهید، بلکه باید بگویید: اللهم صل علی محمد و آل محمد.

151 - حفظ قداست صلوات

نباید که صلوات فرستادن وسیله ای برای کسب شهرت و نیک نامی باشد، صلوات فرستنده نباید بر مردم به خاطر فرستادن صلوات منت بگذارد و بخواهد از این راه مال و جاهی کسب کند، بلکه باید صلوات را از چشمداشت های دنیوی دور کند تا مقبول درگاه خدا گردد.