فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

145 - بخیل واقعی

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:
البخیل حقا من ذکرت عنده فلم یصل علی ؛
بخیل، واقعی کسی است که نام من در نزد او برده شود و بر من درود نفرستد. (80) (81)

146 - گم کردن راه بهشت

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
من نسی الصلاة علی خط به طریق الجنة ؛
کسی که صلوات بر من را فراموش کند، راه بهشت را گم کرده است.
147 - جفا بر رسول خدا
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
من سم الورد الأحمر و لم یصل علی و علی آلی فقد جفایی ؛
کسی که گل سرخ (گل محمدی) ببوید و بر من و آل من صلوات نفرستد، بر من جفا کرده است. (82)

بخش دوازدهم: آداب فرستادن صلوات