فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

143 - قبول نماز

از جابر بن عبدالله روایت است که می گفت:
لو صلیت صلاة لم اصل فیها آل محمد و آل محمد ما رأیت انها تقبل ؛
اگر نمازی بخوانم و در آن بر محمد و آل محمد علیهم السلام صلوات و درود نفرستم، فکر می کنم که آن نماز پذیرفته و مقبول نیست.

144 - فرد بدبخت

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:
من ذکرت عنده فلم یصل علی فقد شقی ؛
هر کس که در نزد وی نام من برده شود و بر من صلوات نفرستد، بدبخت است.

145 - بخیل واقعی

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:
البخیل حقا من ذکرت عنده فلم یصل علی ؛
بخیل، واقعی کسی است که نام من در نزد او برده شود و بر من درود نفرستد. (80) (81)