فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

141 - بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد

پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود:
من صلی علی و لم یصل علی آلی لم یجد ریح الجنة ؛
کسی که بر من صلوات بفرستد؛ ولی بر آل من، صلوات نفرستد، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. (78)

142 - گمراه ترین انسان

رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:
ان اضل الناس من ذکرت عنده فلم یصل علی ؛
گمراه ترین انسان ها، کسی است که نام من پیش او بر زبان آید؛ ولی او بر من صلوات نفرستد. (79)

143 - قبول نماز

از جابر بن عبدالله روایت است که می گفت:
لو صلیت صلاة لم اصل فیها آل محمد و آل محمد ما رأیت انها تقبل ؛
اگر نمازی بخوانم و در آن بر محمد و آل محمد علیهم السلام صلوات و درود نفرستم، فکر می کنم که آن نماز پذیرفته و مقبول نیست.